دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، دی 1391، صفحه 1-134 
بررسی رابطه بین کشور مبدأ و ارزش برند (مطالعه موردی: گراد)

صفحه 83-96

نادره السادات نجفی زاده؛ مهدی محرابی؛ رضا کرجالیان؛ علی مشایخ نیا