دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 1-148 
2. بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند مواد شوینده از دیدگاه بانوان شهر اصفهان

صفحه 17-34

حامد کرمیان؛ احمدرضا شکرچی زاده؛ ریحانه ریسمانکارزاده