دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 1-111 
2. ارائه مدل مفهومی مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند براساس نظریه داده بنیاد

صفحه 19-36

کیوان قیم اعلایی؛ حسن اسماعیل پور؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریده حق شناس