دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 1-115