دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 1-91 
4. بررسی تأثیرات اقدامات عوامل بازاریابی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان

صفحه 49-60

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ جمال فرج الله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی