دوره و شماره: دوره 14، شماره 42، بهار 1398، صفحه 1-116