دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 1-103