دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 1-111