دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 1-126 
تبیین مدل عملکرد صادراتی فرآورده‌های نفتی ایران

صفحه 1-20

زهرا مهدوی ثابت؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


طراحی مدل جامع بازاریابی ورزش‌های تفریحی: رویکردی فناوری محور

صفحه 87-107

جواد فسنقری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری؛ هاشم کوزه چیان