دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 1-175 
طراحی مدل توسعه‌ای بازاریابی سبز برای محصولات ارگانیک

صفحه 131-149

امید محمدی؛ علی پیرزاد؛ سید نجم الدین موسوی