دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، مهر 1401 
طراحی و تبیین مدل تداوم خرید محصولات مشابه اصل در سطح سازمانی

صفحه 1-16

10.30495/jomm.2022.63352.1871

محمد یونسی؛ فریز طاهری کیا؛ علیرضا روستا؛ سیاوش احمدی چهره برق