دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، دی 1390، صفحه 1-130 
تبلیغ ناملموس برند و تاثیر آن بر انتخاب مصرف کننده

صفحه 19-23

کامبیز حیدرزاده؛ مهدی بهبودی؛ آتنه قدسی خواه؛ میترا منصفی؛ علی منشی