دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 1-130 
2. تبلیغ ناملموس برند و تاثیر آن بر انتخاب مصرف کننده

صفحه 19-23

کامبیز حیدرزاده؛ مهدی بهبودی؛ آتنه قدسی خواه؛ میترا منصفی؛ علی منشی


4. بررسی عوامل و نتایج رفتار های فرانقشی مشتریان خدمات

صفحه 57-73

عباس عباسی؛ محبوبه موسوی؛ سید مجید باقری