دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 1-133 
6. بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان

صفحه 100-112

بهرام خیری؛ بهروز قاسمی؛ وحیدرضا میرابی؛ پویا قلی پور سنگلجی