دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 1-255 
1. عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

صفحه 1-20

علی اکبر فرهنگی؛ محمود دهقان نیری


3. عوامل مؤثر برحفظ مشتریان شرکت های اپراتور تلفن همراه

صفحه 57-83

قاسم انصاری رنانی؛ محمود محمودیان؛ علی سینا قدس


8. ارایه مدل ریاضی طرح ریزی خدمات پس از فروش

صفحه 187-216

ناصر حمیدی؛ مهدی عسگر زاده صدقیانی