دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مهر 1389، صفحه 1-255 
عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

صفحه 1-20

علی اکبر فرهنگی؛ محمود دهقان نیری


عوامل مؤثر برحفظ مشتریان شرکت های اپراتور تلفن همراه

صفحه 57-83

قاسم انصاری رنانی؛ محمود محمودیان؛ علی سینا قدس


ارایه مدل ریاضی طرح ریزی خدمات پس از فروش

صفحه 187-216

ناصر حمیدی؛ مهدی عسگر زاده صدقیانی