دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 1-184 
2. بررسی اثر بخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف

صفحه 19-43

علی اکبر فرهنگی؛ محمود فیروزیان؛ اکرم سادات موسویان