دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، دی 1393، صفحه 1-132