دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 1-132 
7. رتبه بندی روش های ارزش گذاری نام تجاری از دید مشتریان صنعت مالی

صفحه 115-132

سمیه یوسفی دارستانی؛ امیرعباس نجفی؛ مصطفی ستاک