دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-155 
1. تغییرات رفتار مصرف کننده در پی تحریم اقتصادی

صفحه 1-17

پیمان غفاری آشتیانی؛ امین مظفری؛ زهرا آل مجتبی


3. شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از پایانه های فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس

صفحه 49-69

سیامک محمدی پور؛ سیدمسعود سیدی؛ علی استقلال؛ رقیه صمدی تیراندازی