اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی عبدالوند

مدیریت بازرگانی- بازاریابی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

abdolvand_mayahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز حیدرزاده

مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

heydarzadehsrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

سید محمد موسوی

کارآفرینی بین الملل کارشناس پژوهشی

moosavi_m57yahoo.com
44865100-3155

اعضای هیات تحریریه

دکتر کامبیز حیدرزاده

مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

heydarzadehsrbiau.ac.ir

دکتر میر احمد امیرشاهی

مدیریت دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

m_amirshahiyahoo.com

دکتر هاشم آقازاده

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aghazadehsrbiau.ac.ir

دکتر محمد بامنی مقدم

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

bamenimoghadamsrbiau.ac.ir

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

taghavisrbiau.ac.ir

دکتر منیژه حقیقی نسب

دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

haghighinasabsrbiau.ac.ir

دکتر سید حمید خداداد حسینی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khodadadmodares.ac.ir

دکتر علی دیواندری

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

divandarisrbiau.ac.ir

دکتر بهرام رنجبریان

استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ranjbariansrbiau.ac.ir

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

salehisedghyanisrbiau.ac.ir

دکتر علی اکبر فرهنگی

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

fargangisrbiau.ac.ir

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت بازرگانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

nikoomaramsrbiau.ac.ir

دکتر ابراهیم زارع پور نصیرآبادی

مدیریت بازاریابی استادیار دانشگاه شاهد

zarepour.tmugmail.com

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه مازندران

maisamshirkhodaiegmail.com

دکتر آذر کفاش پور

مدیریت بازاریابی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

kafashporum.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر اریک یواخیم اشتالر

استاد، دانشگاه ناوارا بارسلونا، بارسلونا، اسپانیا

joachimsthalersrbiau.ac.ir

دکتر ون ریچارد وود

استاد دانشگاه ویرجینیا، آمریکا

richardwoodsrbiau.ac.ir