اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی عبدالوند

مدیریت بازرگانی- بازاریابی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

abdolvand_mayahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز حیدرزاده

مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

heydarzadehsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر میر احمد امیرشاهی

مدیریت دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

m_amirshahiyahoo.com

دکتر هاشم آقازاده

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aghazadehsrbiau.ac.ir

دکتر محمد بامنی مقدم

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

bamenimoghadamsrbiau.ac.ir

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

taghavisrbiau.ac.ir

دکتر منیژه حقیقی نسب

دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

haghighinasabsrbiau.ac.ir

دکتر سید حمید خداداد حسینی

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khodadadmodares.ac.ir

دکتر علی دیواندری

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

divandarisrbiau.ac.ir

دکتر بهرام رنجبریان

استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ranjbariansrbiau.ac.ir

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

salehisedghyanisrbiau.ac.ir

دکتر علی اکبر فرهنگی

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

fargangisrbiau.ac.ir

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت بازرگانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

nikoomaramsrbiau.ac.ir

دکتر اریک یواخیم اشتالر

استاد، دانشگاه ناوارا بارسلونا، بارسلونا، اسپانیا

joachimsthalersrbiau.ac.ir

دکتر ون ریچارد وود

استاد دانشگاه ویرجینیا، آمریکا

richardwoodsrbiau.ac.ir