فرایند پذیرش مقالات

از زمان وصول تا چاپ مقاله در این مجله، چهار مرحله مجزا به شرح زیر طی خواهد گردید:

الف) مرحله پذیرش اولیه مقاله

این مرحله صرفا با تنظیم دقیق مقاله بر اساس الگوی «راهنمای نگارش مقاله». به همراه تکمیل درخواست کتبی جهت چاپ مقاله در نشریه که به امضای نویسنده و یا نویسندگان آن رسیده باشد و از طریق آدرس سایت مجله www.jomm.srbiau.ac.ir ارسال شده باشد، طی خواهد گردید.

                                           

ب) مرحله داوری

در این مرحله، مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‏اند جهت داوری حداقل به سه نفر از اساتید صاحبنظر در موضوع مقاله ارسال خواهد گردید (انتخاب داوران بر عهده شورای تحریریه نشریه خواهد بود).

 

پ) مرحله انجام اصلاحات

در مورد مقالاتی که از سوی داوران مناسب تشخیص داده نمی‏شوند مقالات مذکور بایگانی گردیده و پس از اطلاع به نویسنده یا نویسندگان، از روند جاری نشریه کنار گذاشته می‏شوند.

بنابراین مرحله انجام اصلاحات صرفا شامل مقالاتی می‏گردد که در مرحله داوری، و با نظر داوران مقاله، نیازمند پاره‏ای از اصلاحات جزئی می‏باشد. در این مرحله موضوعات مورد نیاز برای اصلاحات کتباً به نویسنده یا نویسندگان آن اعلام خواهد گردید تا در مدت زمان مشخص- که با توجه به میزان اصلاحات موردنیاز از سوی نشریه تعیین می‏گردد- اصلاحات انجام گردیده و مقاله پس از تنظیم مجدد، به دفتر نشریه ارسال می‏گردد.

 

ت- مرحله نهایی

در این مرحله مقاله از نظر علمی تایید گردیده و با اعلام به نویسنده یا نویسندگان آن، می‏بایست متن کامل مقاله تایپ شده، حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت سی دی به دفتر نشریه ارسال گردد. سپس با صدور گواهی تاییدیه مقاله به نویسنده یا نویسندگان آن، مقاله جهت چاپ در نشریه در نوبت قرار خواهد گرفت.

 

فرایند پذیرش مقاله
Caption