اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسنده مسوول موظف است که پس از تکمیل مقاله آن را به تایید کلیه نویسندگان برساند. لازم است کلیه نویسندگان فرم تعهدنامه را تکمیل و امضا نمایند. 

برای دانلود فرم تعهد نویسندگان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود فرم تعهد نویسندگان

 

پس از پذیرش مقاله، نویسنده مسوول موظف است فرم تعهدنامه حق انتشار مقاله را تکمیل و امضا نموده و به دفتر مجله ارسال نماید. 

برای دانلود فرم حق انتشار مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود فرم تعهدنامه حق انتشار مقاله

 

نویسنده مسوول پس از ارسال مقاله به مجله مدیریت بازاریابی و اخذ پذیرش، تعهد می نماید که از ارسال مقاله مربوطه به سایر مجلات خودداری نموده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن را متعلق به مجله مدیریت بازاریابی بداند.

در صورت عدم رعایت موارد فوق نویسنده مربوطه به عنوان متخلف شناخته شده و برابر با آیین نامه انتشارات با نامبرده برخورد خواهد شد.